Home

RSS Sitemap Sitemap XML

Autodesk inventor professional 2013 x64 keygen

 

Autodesk inventor professional 2013 x64 keygen

Digitбlnн prototypy a adaptivnн 3D modelovбnн. Aktuбlnн verze - Inventor Professional 2018, Product Design Collection 2017 CZ. Souvisejнcн promo akce. Hledбte spolehlivэ nбstroj pro zefektivnмnн strojнrenskйho konstruovбnн? Pшemэљlнte jak a kdy pшejнt z 2D do 3D? Nemusнte volit mezi 2D a 3D - Autodesk Inventor mб sprбvnй nбstroje pro oboje. Autodesk Inventor nabнzн funkce, kterй potшebujete pro navrhovбnн lepљнch vэrobkщ, pro sprбvu vaљich konstrukиnнch procesщ a pro sdнlenн dat s vaљimi partnery. Inventor je zбkladnн souибstн шeљenн firmy Autodesk pro tvorbu digitбlnнch prototypщ - tu doplтujн aplikace pro koncepиnн navrhovбnн (Alias), analэzy a simulace (Simulation/Nastran/CFD, Moldflow), vizualizace (Showcase), elektro (Electrical), шнzenн projektu (Navisworks), sprбvu dokumentщ (Vault). Viz videa "Digital prototyping" na YouTube. Vэhodnб sada шeљenн Product Design Collection (dшнve: "Design Suite") - kompletnн шeљenн pro digitбlnн prototypy (nahrazuje sady Inventor Suite, Professional Suite, Product Design Suite, Factory Design Suite, atd. Autodesk Product Design Collection 2017 Autodesk Inventor Professional, AutoCAD Mechanical, AutoCAD Electrical, Autodesk Navisworks Manage, AutoCAD Architecture, Factory Design Utilities, Autodesk 3ds Max, AutoCAD, Autodesk Vault Basic, Rendering in A360, AutoCAD 360 Pro, Fusion 360, ReCap 360 Pro, Ъloћiљtм v cloudu A360 (25GB. Vyћбdejte si pшedvedenн nebo bliћљн informace k Inventoru. " CS+ " (CAD Studio Plus) je rozљншenб technickб podpora - Helpdesk, plnэ pшнstup na plus doplтkovй bonus utility, makra, љablony, implementaиnн dokumenty, knihovny, styly a dalљн materiбly dodбvanй exkluzivnм s CAD aplikacemi Autodesk od firmy CAD Studio a.s. Viz Bonusy CS. Co je Autodesk Inventor. Autodesk Inventor je svмtovм nejprodбvanмjљн CAD aplikace pro strojнrenskou 3D konstrukci - vэkonnб aplikace od Autodesku, vэrobce nejrozљншenмjљн CAD aplikace - AutoCADu. Ve svмtм bylo dosud (7/2008) instalovбno pшes 800.000 licencн Inventoru (kaћdэch 5 minut pшejde nмkdo na Inventor). Firma CAD Studio je autorem иeskэch lokalizacн Inventoru a dodavatelem Inventoru i podnikovэch шeљenн postavenэch na tйto CAD aplikaci. Inventor Series je svмtovм nejprodбvanмjљнm programem pro 3D navrhovбnн. Zdroj: veшejnм publikovanй poиty prodanэch jednotek programщ pro strojнrenskй 3D navrhovбnн za roky 2002-8. Autodesk Inventor vбm umoћnн. bэt produktivnн jiћ od prvnнho dne jeho pouћitн. pracovat s obzvlбљtм vysokэm vэkonem pшi rozsбhlэch sestavбch. vytvбшet nбиrty s prvotnнm шeљenнm funkиnosti a nбslednэm шeљenнm tvaru. pouћнvat existujнcн DWG vэkresy AutoCADu. intuitivnм vytvбшet a modifikovat konstrukиnн sestavy. zachytit, sdнlet a opakovanм vyuћнvat konstrukиnн znalosti. pracovat paralelnм v љirљнm tэmu konstruktйrщ. pouћнvat konstrukиnн ъdaje o vэrobku kdykoliv a kdekoliv. pracovat s rozhranнm, kterй sleduje vaљe pracovnн postupy. vytvбшet 2D vэkresovou dokumentaci rychleji a pшesnмji neћ pomocн 2D CAD nбstrojщ. klepnмte pro vмtљн obrбzek. Za jak dlouho nakreslнte ve vaљн CAD aplikaci tento 2D vэkres? Za 45 minut? Jste zbмhlн uћivatelй a bude to jen 30 minut? Nebo jste velmi rychlн a zvlбdnete to dokonce za 15 minut. V Inventoru to trvб pшesnм 7 minut! Pшesvмdиte se sami na videozбznamu sezenн Inventoru (AVI soubor v ZIP archivu 2.5MB). Autodesk Inventor je i velmi efektivnн 2D nбstroj. K vэkresu lze samozшejmм doplnit i dalљн kуty a detaily. "Ostatnн 'NOVЙ' modelбшe pro Windows vypadajн v porovnбnн s Autodesk Inventorem staшe a neohrabanм. Rich Thomas, Telect, Inc. Inventor Professional. Inventor s rozљншenou funkиnostн pro vyљљн produktivitu. Autodesk Inventor Professional. Rozљншenй moћnosti oborovэch konstrukcн. Autodesk Inventor Professional zvyљuje produktivitu navrhovбnн a rozљiшuje moћnosti Inventoru o konstrukci specifickэch strojнrenskэch prvkщ, potrubnнch systйmщ a sestav s vedenнm pevnэch i ohebnэch trubek, elektromechanickэch zaшнzenн, sestav s deskami ploљnэch spojщ, o MKP/FEM vэpoиty zatнћenн ANSYS FEA, dynamickй simulace, zpracovбnн souborщ oborovэch standardщ. Vedle plnй funkиnosti Autodesk Inventor Series obsahuje funkce pro izometrickй vedenн trubek, routing potrubnнch vedenн, rozsбhlou knihovnu normalizovanэch potrubnнch a spojovacнch prvkщ, podporu formбtu formбt PCF pro ISOGEN. CAE funkce ANSYS, ad. Inventor Professional 8 pшinбљн navнc funkce pro prбci s kabelovэmi svazky, trasy drбtщ, vylepљenй potrubnн funkce, rozљншenou knihovnu potrubnнch prvkщ a centrбlnн ъloћiљtм dokumentщ Autodesk Vault. Inventor Professional 9 vylepљuje funkce kabelovэch svazkщ (vнcevodiиovй kabely, vlastnosti svorek, dйlkovй kompenzace, kontrola polomмru ohybu, formovacн desky, XML vэstupy) i potrubн (ohebnй hadice, nбvaznй tvarovky, tabulky ohybu, styly, vylepљenэ routing, PCF vэstup pro izometrickй vэkresy) a pшinбљн FEA funkce pro MKP vэpoиty zatнћenн souибstн a rezonanиnн frekvence - Powered by ANSYS (tedy oblast CAE). Inventor Professional 10 vylepљuje funkce kabelovэch svazkщ (rozdмlenй vodiиe, tvary vodiищ, polohovй reprezentace kabelщ, XML vэstup, шada vylepљenн formovacнch desek), potrubн (spojovacн prvky v standardnн knihovnм obsahu, modifikace knihovnнch odvozenн tras z 3D nбиrtu, polohovй reprezentace potrubн, vylepљenй rozpisky) i FEA modulu (integrace DesignSpace 8.1, vazby bez tшenн, vэsledky a studie do AVI animacн, analэza i v kontextu sestavy, browser parametrщ). Inventor Professional 11 pшinбљн modul pro dynamickou simulaci, vylepљuje funkce potrubnнch systйmщ (parametrickй trasovбnн, tvarovky), kabelovэch svazkщ. Novм jsou k dispozici i modulбrnн verze "Autodesk Inventor Professional for Simulation" (simulace+FEM) a "Autodesk Inventor Professional for Routed Systems" (potrubн+kabely+IDF). Inventor Professional 2008 je rozљншen o funkce: plochй kabely (ribbon), styly potrubн s pшнrubami, trubky svaшovanй natupo, zjednoduљuje ovlбdбnн modulu dynamickй simulace. Inventor Professional 2009 je rozљншen o funkce: simulace иelnнch ozubenн, pшesnй udбlosti v simulacнch, zбznam stop pohybu, vэstup simulace do Inventor Studia, uћivatelskй potrubnн tvarovky, vektor gravitace a spбdovanй trubky, vнcebodovй zmмny a odloћenй aktualizace kabelovэch svazkщ. Inventor Professional 2010 pшinбљн modul "Tooling" pro nбvrh vstшikovacнch forem a nбstrojovйho vybavenн vиetnм katalogщ vэrobcщ dнlщ (Futaba, HASCO, Strack. ) a knihovny Moldflow s definicemi vнce neћ 7.700 plastovэch materiбlщ, umoћтuje MKP pevnostnн analэzy celэch sestav, obsahuje nбstroje pro analэzu toku plastu Autodesk Moldflow, rozљншenэ modul dynamickй simulace, dynamickй sнќovй licencovбnн. Inventor Professional 2011 rozљiшuje modul "Tooling" s vazbou na simulace a analэzy Moldflow, nabнzн vэpoиty rбmovэch konstrukcн, rozљiшuje modul dynamickй simulace. Inventor Professional 2012 . 2013 . 2014 . 2015 . 2016 . 2017 a 2018 pшinбљн dalљн rozљншenн vэљe uvedenэch funkcн. Je k dispozi buп samostatnм nebo jako souибst konstrukиnнch sad Autodesk Industry Collection. K vэhodбm Inventoru Professional patшн i jeho snadnй nasazenн a ъdrћba v podnikovйm prostшedн, plus postupnм pшidбvanб funkиnost. Potrubnн systйmy pracujн v prostшedн Inventoru podobnйm svaшencщm: Trubka – mщћe bэt pшнmб nebo tvarovanб - navнc tuhб nebo pruћnб (pшнklad: Hydraulickй hadice), Potrubн – sestava nмkolika pшнmэch nebo tvarovanэch komponent (pшнklad: Trubky spojenй pшнrubami, koleny, T-spojkami atp. Inventor Professional je souибstн nмkolika sad Design Suite, resp. Industry Collections, kterй kombinujн kompletnн funkиnost Inventoru a produkty AutoCAD Mechanical, AutoCAD a Autodesk Vault a dalљнmi. Dalљн informace - Inventor Professional (homepage produktu, anglicky. Inventor LT. Po vzoru AutoCADu LT pшipravil Autodesk takй "Limited Technology" verzi Inventoru - Inventor LT. Inventor LT je zaloћen na jбdru Inventoru. Jeho omezenн proti plnй verzi Inventoru jsou nбsledujнcн: neumн modelovбnн sestav a svaшencщ, nepodporuje nadstavby, nemб modul plech, generбtor rбmщ a Design Accelerator, nemб Obsahovй centrum, nemб Vault a samozшejmм neobsahuje AutoCAD Mechanical. Jinak obsahuje vљechny funkce Inventoru - modelovбnн, vэkresy, prбci s DWG, DWF, rendering, podporuje i novм uvedenй Translator moduly pro prбci s cizнmi datovэmi formбty (Parasolids, UG-NX, Pro/E, PTC Granite, Catia. Inventor LT je vhodnэm nбstrojem pro dodavatele a zбkaznнky, jako doplnмk standardnнho Inventoru. Lze jнm tйћ konvertovat souborovй CAD formбty. Technologiн, datovэmi formбty, nбpovмdou, atd. je Inventor LT zcela kompatibilnн s plnэm Inventorem. Od bшezna 2012 je Inventor LT dodбvбn i v ИR, v sadм Suite s AutoCADem LT a s иeskou lokalizacн - viz Inventor LT. Inventor HSM. Inventor HSM (od verze 2015) je plnм integrovanй шeљenн pro CAM. Nabнzн flexibilnн funkce pro 2.5D, 3D a 3+2 obrбbмnн. Vestavмnй simulaиnн nбstroje pomбhajн ovмшit proces obrбbмnн pшed spuљtмnнm vygenerovanэch CNC kуdщ na skuteиnйm stroji. K dispozici jsou plnм pшizpщsobitelnй postprocesory a vэkonnэ editor CNC. Inventor HSM je k dispozici jako desktop aplikace nebo desktop subscription (pronбjem. Inventor ETO. Inventor ETO (Engineer-To-Order) (od verze 2015) je nбstroj pro automatizaci obchodnнch procesщ - nбvrhщ, nabнdek a prodeje. ETO rozљiшuje digitбlnн prototypy s vyuћitнm flexibilnн vэvojovй platformy pro tvorbu zбkaznickэch aplikacн umoћтujнcн tэmovou prбci na rychlejљнch a nбkladovм ъspornмjљнch dodбvkбch vэrobkщ. Podrobnмji viz Inventor ETO. Kterэ Inventor je pro mne? (srovnбnн. Product Design Suite a dalљн sady Design Suite se dodбvajн ve verzнch Standard, Premium a Ultimate - porovnejte jejich sloћenн. Autodesk Inventor je postaven na zcela novй technologii pro strojaшskэ CAD, kterб navazuje na parametrickй a variaиnн modelovбnн, a je oznaиovбna jako "adaptivnн modelovбnн" . Program nenн шeљen jako nadstavba AutoCADu, ale umн pracovat se soubory DWG. Jde o produkt, kterэ je orientovбn na uћivatele, kteшн zatнm nemohli pшejнt na 3D technologii z toho dщvodu, ћe dosavadnн 3D systйmy svэm vэkonem a kapacitou nedovolovaly modelovбnн reбlnэch rozsбhlэch sestav (desнtky tisнc dнlщ) nebo jim 3D technologie pшipadaly obtнћnм zvlбdnutelnй a pшнliљ komplikovanй. Autodesk Inventor rozљiшuje portfolio strojнrenskэch aplikacн Autodesku o novou, vyљљн dimenzi. Inventor Fusion. V roce 2007 zaиal Autodesk vyvнjet projekt s krycнm jmйnem "Freeway", kterэ mб fъzovat do jednotnйho prostшedн stбvajнcн technologii parametrickйho modelovбnн a novй pшнmй modelovбnн bez historie. Vэsledkem tohoto projektu je aplikace Inventor Fusion . Ta je v souиasnй dobм souибstн instalace Inventoru 2013/2012, AutoCADu 2013/2012 a шady dalљнch produktщ a sad Autodesk (a je tйћ na Autodesk Labs). Inventor Fusion umoћтuje obousmмrnм pшechбzet mezi parametrickэm modelovбnнm (s historiн prvkщ) a volnэm interaktivnнm pшнmэm editovбnнm 3D modelщ z jakйhokoliv zdroje (bez historie). Fusion podporuje vмtљinu souborovэch 3D CAD formбtщ, takћe lze pouћнt i jako konvertor. Aplikace vyuћнvб zajнmavй, minimalistickй uћivatelskй rozhranн, je lokalizovбna i do иeљtiny. Z Inventoru Fusion vychбzн i nбstroj Autodesk 123D. Inventor Fusion je k dispozici pro Windows, pro Mac OS. Novм je nahrazen cloud aplikacн Autodesk Fusion 360. Inventor Publisher. Inventor Publisher je aplikace pro tvorbu katalogovэch rozpadщ a nбvodek. Jednoduchй ovlбdбnн pшedurиuje tuto aplikaci pro pouћitн pшi tvorbм servisnнch manuбlщ, montбћnн dokumentace, DTP, instruktбћnнch videн, apod. Rozpad vytvoшenэ v Inventoru Publisher zщstбvб asociativnн s pщvodnнm modelem sestavy - pшi jejн zmмnм se zaktualizuje. Vэstup lze publikovat do шady formбtщ - DOC, Flash, AVI, 3D PDF. Doplтkovб aplikace Autodesk Inventor Publisher Mobile umoћтuje prohlнћet 3D modely a montбћnн nбvody publikovanй z Inventor Publisheru na mobilnнch zaшнzenнch Apple iPhone, iPad a iPod. Vэvoj aplikace byl ukonиen, funkce Publisheru jsou nynн k dispozici v Inventoru a v A360. Шada novэch technologiн pomбhб ve snadnйm vytvбшenн sestav. Odbourбnн sloћitэch dialogщ a promмnnэch - modelujete tak, jak pшemэљlнte. Spoluprбce tэmu na vytvбшenн sestav. Interaktivnн animace a simulace mechanismщ. Pomщcka DesignDoctor pomщћe najнt a odstranit problйmy v nбvrhu. DesignProf nauин pouћнvat nejиastмjљн postupy. iParts jsou inteligentnн knihovny prvkщ, ze kterэch mщћete vklбdat souибsti vиetnм volby/upшesnмnн nмkterэch jejich parametrщ. Inventor obsahuje knihovnu standardnнch spojovacнch prvkщ dle norem DIN, ISO, ANSI, BS. Autodesk Inventor je urиen pro efektivnн konstruovбnн v oblastech: automobilovэ prщmysl, spotшebnн vэrobky, pшнprava vэroby, plechovй vэrobky, vэroba nбbytku, elektromechanickй celky, ъdrћba a mnohэch dalљнch - napш. i ve stavebnictvн. Inventor nabнzн velmi rychlй zobrazenн i rozsбhlэch sestav (automatickй naинtбnн na vyћбdбnн, grafickб data uklбdбna stranou od matematickэch definic) - cca 40MB soubor je naиten za 10sec. Praktickэ pшнklad vэkonu Inventoru 5: naиtenн sestavy 8.000 souибstн o objemu cca 700MB dat na HP Kayak P-III/600MHz s 256MB RAM trvб necelй 3 minuty. Po naиtenн lze s celou sestavou rotovat v reбlnйm иase. Prбce s DWG soubory, ACIS (jбdrem Inventoru je ShapeManager, odvozenэ od ACIS), formбt STEP a IGES, spoluprбce s Mechanical Desktopem, naинtбnн souborщ Pro/Engineer. Dalљн informace. nesprбvnм: Invertor Investor Invetor Iventor Ivertor Inventpr Invektor Intentor Inv AI.

PREVIOUS   NEXT
debugbar 7.0 keygen | avast download crack keygen | corel draw x5 serial keygen crack | fiat multiecuscan keygen | easy cd da extractor download keygen | audials one 10 keygen

Для авторовНаписать нам

Скачать FileFix The BAT Mail to Outlook Converter

2009–2017 © СОФТ для ПК